CE Belgesi

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

CE BELGESİ NASIL ALINIR?

Test, muayene ve/veya CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri (modüller) takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.

CE BELGESİ & UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

Uygunluk değerlendirme modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bazı modüller sadece bir bazıları da iki aşamayı birden kapsar. Uygunluk değerlendirme modüllleri 8 ana kategoriden oluşmaktadır; Modül A, A1, A2 – İç üretim kontrolü Modül B – AT tip incelemesi Modül C, C1, C2 – Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk Modül D, D1 – Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk Modül E, E1 – Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk Modül F, F1 – Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk Modül G – Birim doğrulamasına dayalı uygunluk Modül H, H1 – Tam kalite güvencesine uygunluk

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

Onaylanmış kuruluş yönetmeliğe göre üçüncü taraf onayı gerektiren durumlarda, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde belirtilen kalibrasyon, test, denetim, muayene ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütür. Onaylanmış kuruluşlar, yetkili kuruluşlar ( ilgili Bakanlıklar) tarafından ilgili yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilir ve AB Komisyonuna bildirilir. Onaylandıkları uygunluk değerlendirme hizmetlerini Topluluk dahilinde veya üçüncü ülkelerde verebilirler. Atandıkları yetkili kuruluşa ve piyasa gözetim birimlerine bilgi sağlamalıdırlar.Hizmetlerini tarafsız, bağımsız, ayrımcılık yapmadan ve yetkin bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Teknik yeterliliklerini kanıtlayacak akreditasyonlara sahip olmaları tercih edilir.

AKREDİTASYON NİÇİN TERCİH EDİLMELİDİR?

AKREDİTASYON NİÇİN TERCİH EDİLMELİDİR? Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini harmonize standartlarda belirtilen şartlarda yürütebilecek teknik yeterlilikte olduğunun ulusal akreditasyon kuruluşu (TÜRKAK) tarafından tasdik edilmesidir. 765/2008 Regülasyonu ile AB’ de akreditasyon gerekliliğinin yasal çerçevesi belirlenmiştir. Akreditasyon uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sağlıklı yürütülerek ürün uygunluğunun sağlanması ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetlerine güven duyulması açısından önemli bir unsurdur. Szutest EC 765/2008 ve 2008/68/EC kapsamında yeralan aşağıdaki harmonize standartlarda TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir; TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirme

CE BELGESİNİN AÇILIMI NEDİR?

CE etiketi ‘European Conformity’ kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir etikettir. Bu iki kelime, dilimize çevrildiğinde ‘Avrupa’ya Uygunluk’ anlamına gelmektedir. CE işaretinin gerekliliğini doğuran yönetmeliklerin Fransa’daki bir oturumda kararlaştırılmasından dolayı orijinal adı ‘Conformite European’ şeklindedir. Fransızca çevirisinin baş harflerinden oluşan ‘CE’ şeklinde kullanıma sunulmuştur. ‘’CE’’ şeklinde olan bu kullanımın daha okunaklı olması, CE işaretinin kullanım popülaritesini de artırması hedeflenmiştir. ‘CE İşareti’ kullanımının, ‘CE Belgesi’ kullanımına göre daha doğru bir kullanım olduğunu da hatırlatalım. Çünkü asıl olan ‘CE Belgesi’ değil, CE işaretinin kendisidir. Adı ‘’CE Belgesi’’ olarak anılan belgelerin, farklı y

CE BELGESİ ALMAK NE KADAR SÜRER?

Belgelendirme süresinin önceden tanımlanması, onaylanmış kuruluşların akreditasyon kuralları gereği uyması gereken kurallardan ötürü net olarak yapılamamaktadır. Öte yandan süreç, ürünün özelliklerine, kullanım alanlarına ve dâhil oldukları yönetmelik kapsamındaki gereksinimlere göre ciddi bir değişkenlik gösterebilmektedir. Burada süreci kısaltmak için üreticilere düşen görev, ürünleri ile ilgili gereksinimlere hâkim olmaktır. Buna ek olarak üreticilerin kalite yönetim sistemlerinin etkin uygulanıyor olması belgelendirme sürecini kısaltan başka faktörlerden birisidir.